Terms of Service

Všeobecné obchodní podmínky Reset Button s.r.o.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • 1.1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) byly vydány organizátorem, společností Reset Button s.r.o., IČO: 193 48 371, se sídlem Praha 6, Dejvice, Generála Píky 430/26, PSČ: 160 00, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 384957, kontaktní údaje: Max Euler, e-mail: max@push-reset.com, telefon: +420731598469, web: https://www.push-reset.com, v souladu s ustanovením § 1751 Občanského zákoníku (jak je tento pojem definován v ustanovení článku 2.4 těchto Obchodních podmínek).
  • 1.2. Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Organizátora a Zákazníka, která vznikají při zřízení Zákaznického účtu nebo při nákupu Vstupenek Zákazníkem od Organizátora prostřednictvím Webového rozhraní (pojmy použité v této větě jsou definovány v článku 2 těchto Obchodních podmínek).
  • 1.3. Pokud není v těchto Obchodních podmínkách stanoveno jinak, jednotné číslo v případě některých výrazů použitých v rámci těchto Obchodních podmínek zahrnuje i množné číslo a naopak, nevyžadují-li souvislosti, v nichž je výrazu použito, jiný výklad.
 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ
  • 2.1. "Akce" je kulturní, společenská, esportová nebo jiná událost pořádaná Organizátorem v termínu stanoveném Organizátorem, na kterou lze zakoupit Vstupenky prostřednictvím Webového rozhraní.
  • 2.2. "Kupní cena" znamená kupní cenu za zakoupení Vstupenky Zákazníkem v souladu s těmito Obchodními podmínkami, kterou Zákazník potvrzuje vytvořením Rezervace.
  • 2.3. "Kupní smlouva" znamená kupní smlouvu o nákupu Vstupenky uzavřenou mezi Organizátorem jako prodávajícím a Zákazníkem jako kupujícím postupem podle čl. 4 těchto Obchodních podmínek.
  • 2.4. "Občanský zákoník" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
  • 2.5. "Organizátor" je společnost Reset Button s.r.o., IČO: 193 48 371, se sídlem Praha 6, Dejvice, Generála Píky 430/26, PSČ: 160 00, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 384957.
  • 2.6. "Pracovní den" znamená každý den s výjimkou sobot, nedělí a státních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a dnech pracovního klidu.
  • 2.7. "Rezervace" znamená rezervaci Vstupenky postupem podle čl. 4.2 těchto Obchodních podmínek.
  • 2.8. "Vstupenka" je doklad opravňující držitele ke vstupu na Akci určený pro jednorázové použití a pro jednu osobu, není-li Vstupenka vydána jako hromadná pro více osob. Zákazník může od Organizátora obdržet graficky různé typy Vstupenek.
  • 2.9. "Vyšší moc" znamená událost nebo okolnost:
   • (i) kterou Organizátor nebo Zákazník nemůže ovládat;
   • (ii) proti které Organizátor ani Zákazník nemohl učinit opatření před uzavřením Kupní smlouvy, jejíž uzavření je předpokládáno v článku 4.7 těchto Obchodních podmínek;
   • (iii) které se Organizátor a Zákazník nemohli účelně vyhnout nebo ji překonat;
   • (iv) kterou nelze v podstatné míře přičíst Organizátorovi nebo Zákazníkovi.
  • 2.10. "Webové rozhraní" je webové rozhraní umístěné na webové stránce dostupné na internetové adrese https://www.push-reset.com, na kterém mohou Zákazníci zakoupit Vstupenky na Akce Organizátora na základě prezentace Akce vytvořené na tomto Webovém rozhraní.
  • 2.11. "Zákaznický účet" znamená účet, ke kterému může Zákazník přistupovat po zřízení Zákaznického účtu v souladu s ustanovením článku 3.1 těchto Obchodních podmínek.
  • 2.12. "Zákazník" je osoba, u které dojde ke zřízení Zákaznického účtu v souladu s ustanovením článku 3.1 těchto Obchodních podmínek.
 3. ZÁKAZNICKÝ ÚČET
  • 3.1. Pro nákup Vstupenky je nutné zřízení Zákaznického účtu.
  • 3.2. Žádost o zřízení Zákaznického účtu uplatňuje Zákazník odesláním vyplněné elektronické žádosti o registraci na Webovém rozhraní, v níž Zákazník uvede zejména své jméno, příjmení, fakturační adresu, e-mailovou adresu a telefonický kontakt. Součástí žádosti je i vyslovení souhlasu Zákazníka se zněním těchto Obchodních podmínek. Pokud Organizátor žádost o zřízení Zákaznického účtu přijme, informuje Zákazníka neprodleně o zřízení jeho Zákaznického účtu e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v elektronické žádosti o registraci. Organizátor je oprávněn žádost o zřízení Zákaznického účtu odmítnout, přičemž v tomto případě ke zřízení Zákaznického účtu podle tohoto článku nedojde.
  • 3.3. Při Zřízení Zákaznického účtu je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Zákaznickém účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v Zákaznickém účtu považuje Organizátor za správné.
  • 3.4. Ze svého Zákaznického účtu může Zákazník provádět nákup Vstupenek.
  • 3.5. Přístup k Zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Zákaznického účtu. Organizátor nenese odpovědnost za případné zneužití Zákaznického účtu třetími osobami.
  • 3.6. Zákazník není oprávněn umožnit využívání Zákaznického účtu třetím osobám.
  • 3.7. Organizátor může zrušit Zákaznický účet, a to zejména v případě, když Zákazník svůj Zákaznický účet po dobu alespoň jednoho (1) roku od zřízení Zákaznického účtu nevyužívá, či v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti z Kupní smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek.
  • 3.8. Zákazník bere na vědomí, že Zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Organizátora, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 4. NÁKUP VSTUPENEK
  • 4.1. Pro nákup Vstupenky si Zákazník vybere Vstupenku na požadovanou Akci v požadované cenové úrovni na Webovém rozhraní. Informace o Vstupenkách včetně uvedení jejich cen jsou uvedeny na Webovém rozhraní. Ceny Vstupenek jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Veškerá prezentace Vstupenek umístěná na Webovém rozhraní je informativního charakteru a Organizátor není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně takové Vstupenky.
  • 4.2. Zákazník je oprávněn nakupovat na Webovém rozhraní Vstupenky prostřednictvím Zákaznického účtu. Zákazník vytvoří Rezervaci vyplněním objednávkového formuláře v rámci svého Zákaznického účtu, ve kterém uvede alespoň následující povinné údaje:
   • (i) informace o vybrané Vstupence a počtu vybraných Vstupenek;
   • (ii) požadovaný způsob platby za Vstupenku prostřednictvím některého z nabízených platebních systémů.
   Po stisknutí tlačítka „Pokračovat“ je zobrazena rekapitulace Rezervace a Zákazníkovi je před odesláním Rezervace umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Rezervace vložil. Rezervace je vytvořena stisknutím tlačítka „Odeslat“. Údaje uvedené v Rezervaci jsou Organizátorem považovány za správné. Podmínkou odeslání a platnosti Rezervace je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení Zákazníka o tom, že se s těmito Obchodními podmínkami seznámil. V rámci jedné rezervace lze objednat maximálně (1) jednu Vstupenku na jednu Akci v různých cenových kategoriích, není-li uvedeno jinak. Vytvoření Rezervace nelze považovat za uzavření kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Organizátorem.
  • 4.3. Po vytvoření Rezervace bude Zákazníkovi umožněno nahlédnout do konečného znění vytvořené Rezervace prostřednictvím Zákaznického účtu a přejít na další krok v nákupním procesu a uhradit Kupní cenu za Vstupenku rezervovanou v Rezervaci způsobem dle platební metody zvolené Zákazníkem v rámci Rezervace.
  • 4.4. Kupní cena za Vstupenky platná v okamžiku vytvoření Rezervace představuje cenu konečnou pro Organizátora i Zákazníka. Zákazník bere na vědomí, že Organizátor je oprávněn kdykoliv před vytvořením Rezervace změnit cenu za Vstupenku zveřejněnou na Webovém rozhraní.
  • 4.5. V případě, že platba Kupní ceny není způsobem zvoleným Zákazníkem v Rezervaci provedena do 30 minut od okamžiku vytvoření Rezervace, Rezervace pozbývá platnosti. Organizátor je rovněž oprávněn neumožnit Zákazníkovi provedení platby Kupní ceny v případě, že došlo k vyprodání všech Vstupenek na příslušnou Akci jiným Zákazníkům, kteří Kupní cenu za Vstupenku uhradili dříve.
  • 4.6. Zakoupená Vstupenka je Zákazníkovi odeslána bezprostředně po provedení platby Kupní ceny do Zákaznického účtu Zákazníka, který vytvořil při vytvoření Rezervace. Potvrzení o uzavření Kupní smlouvy mezi Organizátorem a Zákazníkem, jehož součástí budou i tyto Obchodní podmínky a faktura vystavená Organizátorem potvrzující zaplacení Kupní ceny, budou odeslány bezprostředně po provedení platby Kupní ceny způsobem zvoleným Zákazníkem v Rezervaci na e-mailovou adresu Zákazníka, kterou uvedl při registraci do Zákaznického účtu. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku doručení potvrzení o uzavření Kupní smlouvy a zpřístupnění Vstupenek v Zákaznickém účtu dle předchozích vět, a to podle toho, která z těchto skutečností nastane později.
  • 4.7. Zákazník nabývá právo účastnit se Akce až zaplacením celé Kupní ceny za Vstupenku. Neobdrží-li Organizátor celou Kupní cenu za Vstupenku do tří (3) Pracovních dnů od uzavření Kupní smlouvy dle ustanovení článku 4.6 těchto Obchodních podmínek, informuje o této skutečnosti Zákazníka na e-mailovou adresu, kterou zadal v Zákaznickém účtu. Neuhradí-li Zákazník Kupní cenu ani do dvou (2) Pracovních dnů od oznámení Organizátora předpokládaného v předchozí větě, nejpozději však do dne konání Akce, nemůže se Zákazník s takovou Vstupenkou účastnit Akce a Organizátor jeho Vstupenku zneplatní.
  • 4.8. V případě, že:
   • (i) Zákazník svůj Zákaznický účet před vytvořením Rezervace neaktualizoval uvedením platné e-mailové adresy; nebo
   • (ii) se Vstupenka nezobrazuje v Zákazníkovi v jeho Zákaznickém účtu;
   se Zákazník neprodleně, nejpozději však do 48 hodin od vytvoření Rezervace, obrátí na Organizátora.
  • 4.9. V případě problémů v průběhu nákupu Vstupenky se Zákazník může obrátit na Organizátora prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v úvodních ustanoveních těchto Obchodních podmínek nebo na jinou kontaktní adresu uvedenou v těchto Obchodních podmínkách nebo ve Webovém rozhraní.
 5. REKLAMACE A VRÁCENÍ VSTUPNÉHO
  • 5.1. Zákazník je povinen zkontrolovat po přijetí Vstupenky její správnost a úplnost. Případné reklamace týkající se obsahu Vstupenky je Zákazník povinen oznámit na e-mailovou adresu Organizátora uvedenou v úvodních ustanoveních těchto Obchodních podmínek bez zbytečného odkladu. Organizátor na reklamaci tohoto druhu odpoví bez zbytečného odkladu, vystavením nové Vstupenky, obsahující správné údaje.
  • 5.2. Od Kupní smlouvy nelze v souladu s ustanovením § 1837 písm. j) Občanského zákoníku odstoupit. Uhrazená Kupní cena za Vstupenku se nevrací.
  • 5.3. Organizátor je povinen bez zbytečného odkladu zaslat na e-mailovou adresu Zákazníka, kterou zadal v Zákaznickém účtu, oznámení, pokud dojde k zrušení Akce nebo Vstupenky nebo k změně termínu, místa konání Akce, případně k jiné významné změně v programu Akce (dále jen „Oznámení o změně“).
  • 5.4. V případě, že Organizátor úplně zruší Akci nebo Vstupenku z důvodů vzniklých na jeho straně, informuje Organizátor Zákazníka prostřednictvím Oznámení o změně a Zákazník má právo na nahrazení Vstupenky, které bude uskutečněno jedním z následujících způsobů:
   • (i) Organizátor vrátí Zákazníkovi Kupní cenu, kterou zaplatil za Vstupenku, a to na bankovní účet, ze kterého Kupní cenu od Zákazníka obdržel; nebo
   • (ii) Organizátor nahradí Vstupenku poukazem v hodnotě zaplacené Kupní ceny na další nákup Vstupenky prostřednictvím Webového rozhraní (dále jen „Nahrazení Vstupenky“).
   V případě, že bude Akce zrušena částečně (tj. zkrácena doba jejího trvání), bude mít Zákazník právo na Nahrazení Vstupenky v poměrné výši. Organizátor uskuteční některý ze způsobů Nahrazení Vstupenky nejpozději do patnácti (15) Pracovních dnů po odeslání Oznámení o změně. Zákazník je oprávněn sdělit Organizátorovi, který ze způsobů Nahrazení Vstupenky preferuje v reakci na Oznámení o změně. Nesdělí-li Zákazník, který ze způsobů Nahrazení Vstupenky preferuje ve lhůtě do deseti (10) Pracovních dnů ode dne obdržení Oznámení o změně, Organizátor nahradí Vstupenku kterýmkoliv ze způsobů uvedených v písm. (i) a (ii) tohoto článku Obchodních podmínek.
  • 5.5. V případě, že dojde k úplnému zrušení Akce z důvodu Vyšší moci, informuje Organizátor Zákazníka prostřednictvím Oznámení o změně a Zákazník má právo na náhradu Vstupenky pouze způsobem uvedeným v ustanovení 5.4 Obchodních podmínek pod písmenem (ii). Organizátor Vstupenku nahradí do patnácti (15) Pracovních dnů po odeslání Oznámení o změně.
  • 5.6. V případě přesunutí Akce na jiný termín nebo jiné místo informuje Organizátor Zákazníka prostřednictvím Oznámení o změně. V takovém případě má Zákazník právo požadovat Nahrazení Vstupenky způsobem dle článku 5.4 písm. (ii) těchto Obchodních podmínek, které může uplatnit nejpozději do deseti (10) Pracovních dnů ode dne obdržení Oznámení.
 6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI
  • 6.1. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na případné telefonní hovory) hradí Zákazník sám.
  • 6.2. Ověření Vstupenky probíhá u vstupu na Akci.
  • 6.3. Zákazník předložením Vstupenky u vstupu na Akci souhlasí s Návštěvním řádem, který Organizátor zveřejní na Webovém rozhraní nejpozději pět (5) Pracovních dnů před konáním Akce a současně jej odešle na e-mailovou adresu, kterou Zákazník uvedl v Zákaznickém účtu. Návštěvní řád bude k nahlédnutí také při vstupu na Akci a v místě konání Akce. Návštěvní řád bude archivován na Webovém rozhraní alespoň po dobu jednoho (1) roku od uskutečnění Akce.
  • 6.4. Zákazník může v průběhu své účasti na Akci získat právo na plnění podle ustanovení o hře dle ustanovení § 2881 a násl. Občanského zákoníku, které mu bude ze strany Organizátora vyplaceno na základě potvrzení o převzetí výhry, v němž bude specifikován jako výherce příslušné hry, kterou vyhrál, a uvedeno číslo jeho bankovního účtu, na který mu bude příslušná výhra zaslána. Potvrzení bude podepsáno v průběhu příslušné Akce Organizátorem a Zákazníkem.
 7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • 7.1. Organizátor vede aktuální databázi s osobními údaji. Organizátor vede:
   • (i) údaje, které Zákazník vyplní při zřízení Zákaznického účtu, při vytvoření Rezervace a jiných údajů, které jsou nezbytné pro využití služeb Webového rozhraní. V některých případech Organizátor může sbírat další údaje o Zákazníkovi ve spojení s nákupem Vstupenek, vstupem na Akci a v průběhu účasti na ní;
   • (ii) údaje z účtu na sociální síti Facebook, emailového účtu (např. gmail), apod., pokud pro založení Zákaznického účtu využije Zákazník přihlášení prostřednictvím takového účtu; tím umožní přístup k veřejným informacím na tomto svém profilu, včetně profilové fotografie, e-mailové adrese, apod.;
   • (iii) údaje získané na základě používání webových stránek prostřednictvím cookies - povolením cookies ve svém internetovém prohlížeči Zákazník souhlasí s využíváním standardních cookies Webovým rozhraním. Cookies umožňují zejména správné fungování stránek Webového rozhraní a dále přizpůsobení stránek Webového rozhraní potřebám Zákazníka.
  • 7.2. Zákazník souhlasí s tím, že Organizátor je oprávněn zpracovávat Osobní údaje a třídit je dle jednotlivých kategorií společně s ostatními osobními, provozními a lokalizačními údaji Zákazníka pro účely nákupu Vstupenek prostřednictvím Webového rozhraní, uzavření a plnění Kupní smlouvy, pro zřízení a správu Zákaznického účtu či zlepšení služeb poskytovaných Organizátorem, a to v rozsahu v jakém byly Osobní údaje získány v souvislosti s poskytováním služeb Organizátora. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu Organizátorovi na e-mailovou adresu Organizátora uvedenou v úvodních ustanoveních těchto Obchodních podmínek.
  • 7.3. Organizátor se zavazuje neprodávat Osobní údaje třetím stranám a marketingovým agenturám a využívat Osobní údaje pro účely, pro které byly shromážděny a v souladu s těmito Obchodními podmínkami. Organizátor může využít pro zpracování Údajů tzv. zpracovatele. Tyto subjekty mohou Osobní údaje zpracovávat pouze pro účely a způsobem, který Organizátor určí a nemohou je bez dalšího souhlasu rozšiřovat.
  • 7.4. Organizátor bude zpracovávat Osobní údaje po dobu dvou (2) let od okamžiku konání Akce. V případě Osobních údajů, které Zákazník vyplnil za účelem zřízení Zákaznického účtu, bude Organizátor zpracovávat Osobní údaje nejméně po dobu trvání Zákaznického účtu.
  • 7.5. Zákazník má právo na informace o Osobních údajích, které Organizátor sám nebo prostřednictvím zpracovatelů zpracovává, vyžádat si přístup k Osobním údajům a právo na jejich opravu.
  • 7.6. Zjistí-li Zákazník, že Organizátor zpracovává jeho Osobní údaje v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo požádat Organizátora o vysvětlení, případně o odstranění takového stavu, zejména o blokování, provedení opravy, doplnění nebo výmaz. Nevyhoví-li Organizátor žádosti Zákazníka o vysvětlení či odstranění závadného stavu dle předchozí věty, má Zákazník právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 8. DORUČOVÁNÍ
  • 8.1. Veškerá korespondence realizovaná na základě těchto Obchodních podmínek musí být druhé straně doručena elektronickou poštou.
  • 8.2. Za zprávu doručenou Zákazníkovi se považuje e-mail doručený na adresu Zákazníka uvedený při zřízení Zákaznického účtu.
  • 8.3. Za zprávu doručenou Organizátorovi se považuje e-mail doručený na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v úvodních ustanoveních těchto Obchodních podmínek.
 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • 9.1. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem vyslovení souhlasu Zákazníka s jejich zněním při zřízení Zákaznického účtu.
  • 9.2. Zákazník vyslovením souhlasu s těmito Obchodními podmínkami při zřízení Zákaznického účtu sám za sebe prohlašuje, že si tyto Obchodní podmínky v plném rozsahu přečetl, je s nimi srozuměn a že Obchodním podmínkám v plném rozsahu porozuměl. Dále Zákazník sám za sebe prohlašuje, že tyto Obchodní podmínky neobsahují žádnou doložku, kterou lze přečíst jen se zvláštními obtížemi nebo která by pro něj byla zvláště nevýhodná, a zároveň že se tyto Obchodní podmínky neodchylují od obvyklých obchodních podmínek.
  • 9.3. Pokud by se stalo některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatným zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.
  • 9.4. Práva a povinnosti Organizátora a Zákazníka neupravená těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými všeobecně závaznými právními předpisy České republiky. Kupní smlouva a veškeré závazkové vztahy vzniklé na základě Obchodních podmínek se rovněž řídí příslušnými všeobecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem. K řešení sporů vzniklých z těchto Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy a jiných závazkových vztahů vzniklých na základě těchto Obchodních podmínek jsou příslušné české soudy s výjimkou případů, kdy byl podán návrh na mimosoudní řešení dle ustanovení článku 9.7 těchto Obchodních podmínek.
  • 9.5. Organizátor je oprávněn jednostranně změnit tyto Obchodní podmínky. Organizátor v takovém případě informuje Zákazníka (dle povahy změny Obchodních podmínek), a to alespoň deset (10) Pracovních dnů před okamžikem nabytí účinnosti nového znění Obchodních podmínek. Zákazník má v případě změny Obchodních podmínek právo na ukončení své registrace v Zákaznickém účtu, přičemž takové ukončení spolupráce s Organizátorem nemá vliv na již uzavřené smlouvy dle Obchodních podmínek (Kupní smlouvu). Pokud nebude ze strany Zákazníka ukončena spolupráce s Organizátorem ukončením registrace v Zákaznickém účtu před nabytím účinnosti nového znění Obchodních podmínek, změněné Obchodní podmínky se stanou účinnými pro tento Zákaznický účet a další jednotlivé smlouvy vzniklé na základě nového znění Obchodních podmínek.
  • 9.6. Veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smluv vzniklých na základě Obchodních podmínek (zejména Kupních smluv) přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce Organizátora a Zákazníka. Zákazník a ani Organizátor nicméně nejsou oprávněni postoupit ani převést jakékoliv své závazky plynoucí z jednotlivých smluv vzniklých na základě Obchodních podmínek na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Obchodníka nebo v souladu s některým z výše uvedených ustanovení Obchodních podmínek.
  • 9.7. V případě, že dojde mezi Organizátorem a Zákazníkem ke vzniku spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy nebo z jiné smlouvy vzniklé na základě těchto Obchodních podmínek, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, E-mail: adr@coi.cz, Web: https://adr.coi.cz. Zákazník může v případě smluv uzavíraných on-line využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.